Kayat mo Ti Agsanay?

PROGRAMA TI PANAG-SANAY KEN SHOLARSHIP TI TESDA

Tallo a kasapulan nga aramiden:

Umuna
Mangrugi ti baro nga aplikasyon
1.1 Sungbatan ti form.
1.2 I-klik mo diay “CREATE”.
1.3 Sakarem diay rumuar nga “Learner’s ID” nga para kenka.
(PALAGIP:Maminsan laeng ti panagrehistro. Nu naka-rehistro kan, mapankan idiay maikadua)
Maikadua
Panagpili ti programa ti panagsanay idiay TESDA
2.1 Agpili kan iti kurso
2.2 Ikabil mo diay apelyidom ken Learner’s ID
2.3 Siguraduem nga kusto diay impormasyon panggep kenka
2.4 Kumpleton ti aplikasyon mo
Maikalo
Sungbat ti opisinati TESDA
3.1 Kitaem diay email mo nu addan sangbat ti opisina ti TESDA